برچسب: آرام ساختن جو حاکم

۲

حیرون

گاهی نمیدونم باید چیکار کنم چیکار کنم که آروم شه؟ حرف بزنم؟ حرف نزنم؟ چی بگم؟ چی نگم؟ چیکار کنم که آروم شه ؟؟؟ ای تف به این لحظه ها که دل خود لعنتیمم...