برچسب: آنالیز ریاضی

۲

امتحان نوشته

اصن یه فاز بدفرمی هست … یه خربار جزوه که باید همشو بخونی و امتحان بدی این ترم آخری ولی انگار صندلیت میخ داره و تنها جای امن دنیا پشت صفحه نمایش رایانت هست...

۱۳

قاچقاچک

مدتی هست که هیچی رو روال خودش نیست! همه چی در هم پیچیده! هیچ چیزی معلوم نیست! حتی قابل پیش بینی هم نیست! همه ی برنامه ریزی هام به هم ریخته! حتی تصمیمات درستی...