برچسب: برنامه ریزی

۳

پراکنده

* کارم از تبلی به جایی رسید که دیگه حتی واسه به روز کردن سایت هم تنبل شدم … سعیم رو میکنم تکرار نشه. این دومین باره این روال داره شکسته میشه آمار بازدید...

۱۳

قاچقاچک

مدتی هست که هیچی رو روال خودش نیست! همه چی در هم پیچیده! هیچ چیزی معلوم نیست! حتی قابل پیش بینی هم نیست! همه ی برنامه ریزی هام به هم ریخته! حتی تصمیمات درستی...