برچسب: روز تولد

۲

شاید برای همیشه فراموشش کنم

وقتی بچه تر از این حرفا بودم، همیشه برام سوال بود که مامان و بابا از اینکه تولدشون رو کسی یادش نیست، ناراحت نمیشن؟ غصه نمیخورن؟ چون اگه اونا روز تولد منو که دقیقا...