برچسب: بهانه نوشته

۴

امیر نظام | بهانه نوشته ای برای بیستم دیماه

تاریخ همواره با خودش درس هایی رو به همراه داشته! داستان هایی واقعی و کوتاه وبلند از حکومت پادشاهان و درباریان بر این مرز و بوم. از خوب و بد، خیر و شر، برد...