برچسب: تلخ

۸

درد …

    همیشه معتقد بودم آخرش یکی هست که باهاش از هرچی درده تو وجودم صحبت کنم … همش رو بگم تا سبک بشم … تا اون شخص اومد تو زندگیم و خواستم تازه...