برچسب: اشک ریختن

۴

چند نفر دیگر؟

عمه بزرگ پریشب پرکشید … و خیلی چیزها رو بهمون یادآوری کرد! از مرگ! الحق که در بهترین زمان از سال فوت کرد دوباره یاد موضوع خطوط زمانی زندگیمون افتادم! اینکه چقدررر میتونیم ما...