برچسب: ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

۶

گمگشته

مادر با من صحبت می کرد، و گذشته ام را برایم بازگو کرد و ناگهان همه چیز بخاطرم آمد. تمام انرژی و شادی و اراده و پشت کار و تعهدی که در گذشته داشتم...