برچسب: برنامه تلویزیونی آسمان شب

۰

چرا تنها ماندیم؟

سحابی ها یا به عبارت ساده تر همون ابرهای سماوی همیشه محل تولد و یا مرگ ستارگان بودن، ستارگانی که بود و نبودشون شاید حیاتی رو شکل داده و یا نابود کرده. سحابی های...