صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

خاطرات و خطرات یک کارشناس توانبخشی- 1

بهزیستی

دیروز در محل یکی از ساختمان های بهزیستی استان جلسه ای در رابطه با توجیه رؤسا شعب بهزیستی جهت مشاوره شغلی معلولین برگزار شد! حقیر هم به دستور سرپرست شهرستان در این جلسه شرکت داشتم و اگر نظر واقعی من را در مورد این جلسه بپرسید، تنها یک پاسخ میدهم: مزخرف بعضی راهکار ها کاملا در […]