صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

بیابان گشایی | به جهت بیست و هفتم خرداد ماه

بیابان گشایی | به جهت بیست و هفتم خرداد ماه

چرا دروغ؟ هیچوقت دوست نداشتم جایی زندگی کنم که بیابون باشه و خشک باشه! و نگم براتون که این بیابون و خشکی هوا چه ها که به سرم نیاورد … البته از طرفی هم خوشحالم که وسط بیابون خدا متولد شدم! حداقل باعث آشنایی بیش از پیش من با آسمون شد! اما رشد بیابان ها […]