صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

تکرار تاریخ

تاریخ دوباره تکرار میشه … تاریخ فقط وقایع مهم نیست. همین دیروز یک تاریخ در زندگی من بود. اگه فردا زنده باشم، امروز من تاریخ خواهد شد. هشت میلیارد تاریخ برای هشت میلیارد آدم. که اکثر این تاریخ ها یا بهتر بگم این درس ها فراموشمون میشه … بیشتر شکست ها به این دلیل هست […]