صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

پول خرد

از تاکسی پیاده شدم و به راننده پول دادم، گفت پول خرد بدین. گفتم ندارم! رفتم و بعد ده دقیقه موفق شدم پول خرد پیدا کنم! پول و بهش دادم و گفتم راننده بدون پول خرد به زنبور بی عسل شباهت داره! غرغر کرد و گفت مشکل خودتونه! حقش بود پول رو بهش ندم تا […]