صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

تایم لپس

پارک توحید بیرجند رد ستارگان اثر ابراهیم عطائی

از نظر من ظاهر تایم لپس با فیلم هیچ فرقی نداره! تایم لپس هم یک فیلمه منتها با دو برتری! اول اینکه سرعت اجسام بسیار تند و تیز رو کندتر و قابل رویت میکنه! مثل شلیک گلوله از اسلحه و اینکه تغییرات بسیار کند رو تند نشون میده! مثل پوسیدن میوه یا روییدن گیاه یا […]