برچسب: توقع داشتن

۸

انتظارات کشنده

خیلی برای خوندن واژه دوم تیتر زحمت ندین هم با کسره درسته هم با ضمه! انتظار ذهن آدم رو می کشه ( با کسره) به جاهای بی ربط و اعصاب خورد کن و آدم رو...