برچسب: توهم

۸

امروز …

جریانی رو که میگم همین چند دقیقه پیش برام اتفاق افتاد … «  توی تاکسی نشسته بودم و به راسته ی خیابون ارتش نگاه می کردم! یهو یادم اومد من که صبحی با ماشین...