برچسب: حاشیه های فوتبال ایران و کره جنوبی

۹

گیر و دار

آدم مذهبی نیستم فوتبالی هم نیستم چندان سیاسی هم نیستم اما از شنیدن بعضی حرف و حدیث ها واقعا عصبی میشم مثل همین حکایت بازی ایزان و کره! این که علما فرموده اند به...