برچسب: دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

۴

می نوازمش

مینوازمش … سنتورم را می گویم امروز با جانم می نوازمش از امروز تا لحظه آخر با سوز دلم می نوازم سوز حرفی که نفهمیدی … داغ دوری  که برای تو سرد شد روی...