صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

می نوازمش

مینوازمش … سنتورم را می گویم امروز با جانم می نوازمش از امروز تا لحظه آخر با سوز دلم می نوازم سوز حرفی که نفهمیدی … داغ دوری  که برای تو سرد شد روی تک تک مضراب هایم پیاده میکنم ازامروز با آتش دل می نوازمش تا هفتمین آسمان هنوز جنگی درنگرفته، اما من جنگ […]