صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

چرا تنها ماندیم؟

سحابی ها یا به عبارت ساده تر همون ابرهای سماوی همیشه محل تولد و یا مرگ ستارگان بودن، ستارگانی که بود و نبودشون شاید حیاتی رو شکل داده و یا نابود کرده. سحابی های نظیر سحابی جبار و یا سحابی عقاب جایگاه هایی برای تولد ستاره ها قلمداد میشن و همینطور هم که از عکسهاشون […]