صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

خاطرات و خطرات یک کارشناس توانبخشی- 2

پیرمرد سیم سمعکش خراب شده بود! آمده بود تا از اداره سیم سمعک بگیرد ولی خب به دلایلی که به علت تعدد فراوان از گفتن آنها صرف نظر میکنم ما آن سیم را نداشتیم. اما پیرمرد همچنان بر خواسته خود اصرار داشت و هیچ جا نمی رفت. از مسئول دبیرخانه تا رئیس از دستش خسته شده […]