صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

از خون دل نوشتم

و این تقویم تاریخ نکبت همچنان ادامه دارد، امروز که می نویسم، بیست و هشتمین روز از دومین ماه از اولین سال پس از نکبت است و روزی که این متن منتشر می شود، اگر این مصیبت رفع نشود میشود بیست و یکمین روز از چهارمین ماه اولین سال پس از نکبت. چقدر دلم میخواست خواندن بدانم! […]