برچسب: عدم احساس آرامش

۲

پنهان

عامل یا عواملی هست که بیش از یک ماهه ازم سلب آرامش کرده و مسالش اینجاست که نمیتونم بفهمم چه عواملی هستن، نمی تونم شناساییشون کنم و هیچ ابزاری هم برای این کار ندارم...