صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

پنهان

عامل یا عواملی هست که بیش از یک ماهه ازم سلب آرامش کرده و مسالش اینجاست که نمیتونم بفهمم چه عواملی هستن، نمی تونم شناساییشون کنم و هیچ ابزاری هم برای این کار ندارم یا به ذهنم نمیرسه… کلا رد دادم. حتی برای ادامه این ارسال هم ایده ای ندارم … حس نقصان بیشتر از […]