برچسب: عذاب در آخرت

۲

مرض

هیچ نمیفهمم چه مرگمه … بیش از دو سه ماهه که دچار فراز و نصیب های شدیدی شدم … برای مدت ها بی انگیزم و به اندازه یک روز دوباره کورسویی از امید رو...