صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

مرض

هیچ نمیفهمم چه مرگمه … بیش از دو سه ماهه که دچار فراز و نصیب های شدیدی شدم … برای مدت ها بی انگیزم و به اندازه یک روز دوباره کورسویی از امید رو میبینم و فرداش دوباره در وضعیتی بدتر از قبل غرق میشم شاید دارم تنبیه میشم. حداقل امیدوارم اینطور باشه. عذاب این […]