صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

همان خرداد، همان دی

همان خرداد، هجده سال تمام داشتم! رای اولی نبودم، اما برای آن رای اولین بارم بود با هزاران شوق و امید ، پای صندوق رفتم و رایم را به صندوق انداختم تازه باورم شده بود قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود منتظر بودم تا بهار پیروز شود! منتظر شکفتن همه شادیها! در همین رویا […]