برچسب: قلعه رستم

۲

پست پلاس ۵ | برای او بود!

میگن فقط یه ایرانی میتونه در حالی که داره از گرمای هوا ذوب میشه یه لیوان چایی داغ بخوره و کیف کنه! خورشید هم یه جوری می تابه که انگار پردش رو زدیم و...