صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

برجام | پست ویژه من

ایول داره … واقعا کار رو باید به کاردان سپرد! خیلی خوشحال شدم وقتی امروز صبح خبر لغو تحریم ها رو شنیدم! دست تیم مذاکره کننده هسته ای ما درد نکنه! ممنونیم از دکتر ظریف! واقعا دارم از خوشحالی بال در میارم! بی شک این کار در تاریخ ثبت میشه و من هم روزی برای […]