برچسب: لقمه حرام

بهزیستی ۰

خاطرات و خطرات یک کارشناس توانبخشی – 3

از نظر من حلال نیست… پیرمرد از اقوام شهردار است! آمده بود تحت پوشش قرار بگیرد تا براش کمک هزینه حق پرستاری برقرار شود. اما سازمان برای سالمندان این مورد را پرداخت نمی کند. و...