صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

خاطرات و خطرات یک کارشناس توانبخشی – 3

بهزیستی

از نظر من حلال نیست… پیرمرد از اقوام شهردار است! آمده بود تحت پوشش قرار بگیرد تا براش کمک هزینه حق پرستاری برقرار شود. اما سازمان برای سالمندان این مورد را پرداخت نمی کند. و حالا ما مانده ایم و تماس های مکرر شهردار که این مستمری چه شد؟؟ تازه پیرمرد از کمیته امداد ماهیانه حدود 70 تومان […]