صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

جهان در شب

بله! به سلامتی ما هم روانه ی زنجان خواهیم شد به جهت شرکت در کارگاه توآن … خیلی دوست داشتم در بقیه برنامه ها نظیر ماراتن ها ی یازدهم و دوم مجله نجوم شرکت کنم ولی دیگه محدودیت مالی داریم و محدودیت زمانی! چیزی که واضح هست اینه ک شرکت در این گارگاه برای من […]