برچسب: مشاوره شغلی معلولین

بهزیستی ۴

خاطرات و خطرات یک کارشناس توانبخشی- 1

دیروز در محل یکی از ساختمان های بهزیستی استان جلسه ای در رابطه با توجیه رؤسا شعب بهزیستی جهت مشاوره شغلی معلولین برگزار شد! حقیر هم به دستور سرپرست شهرستان در این جلسه شرکت داشتم...