برچسب: نحوه بر خورد جامعه با انتقاد

۴

پول خرد

از تاکسی پیاده شدم و به راننده پول دادم، گفت پول خرد بدین. گفتم ندارم! رفتم و بعد ده دقیقه موفق شدم پول خرد پیدا کنم! پول و بهش دادم و گفتم راننده بدون...