برچسب: نوستالوژیک های دوران کودکی

۲

پوپک

دیروز که از سر کار برگشتم، حوالی ساعتای چهار و نیم که مشغول خوردن ناهار بودم، کنترل تلویزیون رو برداشتم تا برنامه ای ببینم! همینطور که در حال بالا پایین کردن شبکه ها بودم...