صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

چند نفر دیگر؟

عمه بزرگ پریشب پرکشید … و خیلی چیزها رو بهمون یادآوری کرد! از مرگ! الحق که در بهترین زمان از سال فوت کرد دوباره یاد موضوع خطوط زمانی زندگیمون افتادم! اینکه چقدررر میتونیم ما بی رحم باشیم اینکه شخصی رو ول کنیم و بریم به این امید که در آینده وقتی خواهد بود که دوباره […]