برچسب: چگونه ممکن است حیات در سایر سیارات وجود داشته باشد

۸

گرده افشان های کیهانی

داشتم یک برنامه مستند از شبکه چهار نگاه می کردم، درباره برادر بزرگترمون، مشتری! والبته اقمار شگفت انگیزش! مثل آیو و اروپا! و اینکه هر کردومشون چه شگفتی هایی که ندارن! مثل آیو که...