صفحه میرزا محمد ابراهیم عطائی ( دبیرچی )

مجموعه برداشت ها، خاطرات و آموزش های ابراهیم عطائی

دوره من

وقتی مدیریت موسسه علوم رو به عهده گرفتم، یک چیز رو پیش خودم مد نظر داشتم که دوره من، مثل دوره های قبل نباشه! به این خواسته هم رسیدم! دوره مدیریت من بسیار بدتر از دوره های قبل شد.  😐  اینطور خیالی در سرم داشتم که با شور گذاشتن همه موضوعات با اعضای تیمم، می […]